image description

Registerförklaring - Paulsaar

Eventuella frågor om nyhetsbrevet eller distribution kan skickas till adressen support@paulsaar.com

PaulSaar erbjuder företag och privatpersoner artiklar med anknytning till elcigaretter.

PaulSaars nyhetsbrev skickas i regel till dem som finns i PaulSaars eget kundregister samt till dem som finns på listor från de tredje parter som erbjuder tjänster kring kundregister.

Man kan när som helst be om att bli struken från PaulSaars distribution av nyhets- och marknadsföringsbrev genom att nertill på nyhetsbrevet klicka på länken Avabonnera (Unsubscribe)..

 

REGISTERFÖRKLARING UTIFRÅN 10 § i PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/99)

1. Registeransvarig

PaulSaar Holdings SIA

Lāčplēša iela 41A,

Rīga, LV-1011

Lettland

 

2. REGISTERFRÅGORh3>

Frågor gällande problem kring registreringar samt respons riktas till support@paulsaar.com

 

3. REGISTRETS NAMN

PaulSaar Holdings SIA:s kund- och informationsregister

 

4. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Ändamålet med behandlingen är att sköta kund- eller partnerrelationer, realisera kundens och PaulSaars rättigheter och skyldigheter samt att utifrån personuppgiftslagen behandla personuppgifter i syften kring nättjänster, för forskningsverksamhet och att utifrån kunduppgifterna rikta PaulSaars och/eller dess samarbetspartners, annonsörers och motsvarande parters reklam och/eller direktmarknadsföring via PaulSaars kommunikationsanordningar och tjänster.

 

5. REGISTRETS INFORMATIONSINNEHÅLL

Användaruppgifter:

Namn, företag, tjänsteadress, telefonnummer, e-postadress och arbetsuppgifter/titel.

Segmenteringsinformation:

Antal användare av webbplatsen, nyhetsbrev och övrigt elektroniskt informationsmaterial, användarnas struktur samt information kring kampanjer, produkter och övriga responser och förhållanden som möjliggör informering om produkterna och tjänsterna.

 

6. REGELRÄTTA INFORMATIONSKÄLLOR FÖR REGISTRET

Informationskällor är PaulSaars kundregister och register som erbjuds av tredje parter. Registret sammanställs ur den registeransvariges system för kundinformation, generellt tillgängliga internetkällor och andra eventuella offentliga källor. Adresskällorna är i regel specificerade om de avviker från de förstnämnda. Informationen i PaulSaars kund- och kommunikationsregister kan även samlas, sparas och uppdateras från register hos Fonecta Oy, Suomen Asiakastieto Oy och Micromedia Oy, samt hos Befolkningsregistercentralen och andra motsvarande registerförare som erbjuder tjänster för adress-, uppdaterings- och andra liknande kundregistertjänster..

 

7. REGELRÄTT ÖVERLÅTELSE AV INFORMATION

PaulSaar överlåter inte registerinformation utan den registrerades tillstånd annars än inom de gränser som tillåts eller förpliktas i lag. PaulSaar överlåter inte personuppgifter för direktmarknadsföring till andra företag med undantag av sina egna koncernbolag. PaulSaar kan överlåta personuppgifter till ett annat bolag inom samma koncern i den omfattning som krävs för användningsändamålet med registret. PaulSaar kan också överlåta personuppgifter till de underleverantörer som PaulSaar anlitar och till de andra tredje parter som PaulSaar anlitar för genomförandet av uppgifter i enlighet med användningsändamålet med registret. Personuppgifter kan överlåtas efter krav utifrån lag, till exempel utifrån krav så som de framförs av myndigheter som är verksamma i Finland eller i andra länder där personuppgifterna behandlas.

 

8. RADERING AV UPPGIFTERNA

kunden missbrukar tjänsten eller med hjälp av tjänsten utövar brottslig verksamhet m.m.

 

9. PRINCIPERNA FÖR SKYDDANDET AV REGISTRET

Person- och kommunikationsuppgifter förvaras konfidentiellt. PaulSaars informationsnät och anordningar där registret finns är skyddade med en brandvägg och andra tekniska metoder. PaulSaar anlitar applikationer hos tredje parter och utnyttjar de säkerhetstjänster som parterna ifråga erbjuder.

 

10. FÖRBUDSRÄTT

Kunden har rätt att när som helst avabonnera PaulSaars nyhetsbrev och på så sätt förbjuda att uppgifterna om kunden överlåts och behandlas för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring.

image description
Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu och få en 50kr rabattkupong!

VARNING: Denna produkt är avsedd för nuvarande rökare samt personer som har fyllt 18 år. Vi rekommenderar inte produkten för barn, för kvinnor som är gravida eller ammar, eller för personer med risk för hjärtsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, lider av depression eller astma. Kontakta en läkare före du använder våra produkter om du har allergier, är känslig för nikotin eller om du har luftvägsproblem. Denna produkt säljs endast i rekreationssyfte, och den säljs inte som en produkt lämplig vid tobaksavvänjning eftersom den inte har testats för det. Nikotin är beroendeframkallande. Förvaras utom räckhåll för barn. Det är endast tillåtet att beställa våra produkter om du är över 18 år gammal. Om vi upptäcker en beställning från en person under 18 år förbehåller vi oss rätten att annullera och ta bort beställningen. PaulSaar har förbundit sig att följa sina beställningar och därmed förhindra personer under 18 år från att göra beställningar. Vid behov kontrollerar PaulSaar kundens identitet. Kunden är ansvarig för att uppge rätt information. Användaren av tjänsten försäkrar att han eller hon är en minst 18 år fylld person. PaulSaar Holdings SIA: utgår baserat på detta från att tjänstens användare är minst 18 år gammal.